EÖK ÇALIŞMA YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- 
Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Koordinatörlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Koordinatörlüğünün çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3Bu Yönerge, 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
Bu Yönergede geçen;
a) Danışma Kurulu: Engelli Öğrenci Danışma Kurulunu

b) Engelli ÖğrenciDoğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,

Doküman No: YÖ-058; Revizyon Tarihi: 01.06.2017; Revizyon No:00

c) Engelli Öğrenci Temsilcisi: Engelli öğrencilerin kendi aralarından seçtiği temsilciyi, ç) Koordinatör: Engelli Öğrenci Koordinatörünü,
d) 
Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektör yardımcısı: Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısını, f) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevleri ve Organları Koordinatörlüğün Görevleri

MADDE 5Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) Üniversiteye kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversite birimleri ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

b) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

d) Maddi imkânları yetersiz engelli öğrencilerinyardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

e) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması açısından; sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu vb. imkânları sağlamak ayrıca engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeler yapmak,

f) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirici çalışmalar yapmak ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak,

g) Üniversitedeki engelli öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

h) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak,

i) Mevzuattaki ve verilecek benzeri görevleri yürütmektir.

Organları
MADDE 6
- (1) Engelli Öğrenci Koordinatörlüğünün organları şunlardır:

a) Engelli Öğrenci Danışma Kurulu,

b) Koordinatör.

Danışma Kurulu

Oluşumu

MADDE 7- (1) Eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, her bir Fakülte/ Yüksekokul /Enstitüler tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı ile Engelli Öğrenci Koordinatörü, Öğrenci Dekanı, Genel Sekreter, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Kütüphane veDokümantasyon Daire Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Engelli Öğrenci Temsilcisinden oluşur.

(2) Fakülte/ Yüksekokul /Enstitüler tarafından görevlendirilecek Kurul üyeleri ilgili birim yöneticisi tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üye yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu Eylül ve Şubat aylarında, ayrıca Rektör Yardımcısının talebi üzerine toplanır.

(4) Danışma Kurulunun toplantılarına, gerektiğinde konu ile ilgili kişiler davet edilebilir.

Görevleri

MADDE 8- (1) Danışma Kurulu, 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun’un Üniversiteye yüklemiş olduğu görevler ile ilgili kararları alır. Özellikle engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitimöğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması amacıyla gerekli kararları alır ve düzenlemeleri yapar.

(2) Danışma Kurulu, engelli öğrenciler ile ilgili alınan kararların uygulanmasını her zaman denetler.

Koordinatör

Görevlendirme

MADDE 9- (1) Koordinatör, özel eğitim veya bu alana yakın bir alanda ya da engellilik alanında uzmanlaşmış öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatör yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(3) Koordinatöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere koordinatörün önerisi Rektörün onayıyla bir koordinatör yardımcısı görevlendirilebilir.

Görevleri

MADDE 10- Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu koordinatörlüğü sevk ve idare etmek, koordinatörlük iş ve işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları denetlemek, Koordinatörlüğün kuruluş amacı ve felsefi doğrultusunda faaliyette bulunmak,

b) Kurum içi ve kurum dışında Koordinatörlüğü temsil etmek,

c) Koordinatörlük çalışanları arasında eşgüdümü sağlamak, görev, yetki ve sorumluklarını belirlemek,

ç) Koordinatörlüğün her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak,

  1. d)  Koordinatörlüğün her türlü taşınır mal işlemlerinin kontrolünü yapmak,

  2. e)  Koordinatörlüğün stratejik planını, faaliyet raporlarını ve istatiksel raporlarını

hazırlamak

  1. f)  Birim web sitesinin kullanım amacına uygun ve güncel olmasını sağlamak.

  2. g)  Her eğitim öğretim yılı başında engelli öğrenci temsilcisi seçimlerinin yapılmasını

sağlamak,
h) Verilecek benzeri görevleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 11 – (1) Koordinatörlüğün personel ihtiyacı, Koordinatörün önerisi üzerine 2547 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 12- 
24/02/2014 tarihli ve 01/13 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Engelsiz

YTÜ Birimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ve üst yönetime sunmak,

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu yönerge Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul

edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – 
(1) Bu Yönergeyi Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Doküman No: YÖ-058; Revizyon Tarihi: 01.06.2017; Revizyon No:00